تحقیق و پژوهش امر تازه ای نیست، بلکه از زمان ابتدای تاریخ، بشر با جستجو و پرسشگری آغاز می شود و به تدریج، انسان ها به دستاوردهای جدید می رسند، و حتی انها را تجاری سازی می کنند. اما متاسفانه غرب زده ها تصور می کنند: پژوهش از  50سال پیش که آنها چشم به جهان گشودند آغاز شده! حتی فکر می کنند جهان! تازه آغاز شده و قبل از ان، همه برهوت بوده بوده است. این بریدگی از تاریخ به خاطر الیناسیون، خود باختگی و شیفتگی انها به نابودی شرق است. اگر رسم بر این است که هرکس تاریخ  را، از خودش شروع کند، انقلاب اسلامی هم باید تاریخ را از خودش شروع کند! همه چیز قبل خود را انکار نماید! ولی می بینیم که اینطور نشد، بلکه به زمان های قبل و حتی مبدا و معاد هم توجه شد. لذا یکی از مهمترین مبانی در علوم و پژوهش های جدید، فهم این موضوع است که هر چیزی یک مبدائی داشته، که جدای از ما بوده! شاید هم برعکس ما نتیجه آن مبدا هستیم. لذا نباید هیچ موضوعی را بریده بریده، یا مقطع بررسی نمود. قانون فیزیک هم می گوید: هیچ پدیده مستقلی در جهان وحود ندارد. و همه چیز در کنش و واکنش پدیده های دیگر است. علاوه بر مبدا، منتها یا معاد هم دارد. و هرچیزی ما می گوییم یا انجام می دهیم، زمان حال یا چیزی بین مبدا و معاد است. بعنوان نمونه نظریه گالیله را میتوان مطرح کرد! آنها می گویند گالیله اولین و تنها کسی بود که: گردش زمین به دور خورشید و یا: کروی بودن زمین را اثبات کرد! و قبل از ان زمین را مسطح می دانستند، و خورشید را متحرک معرفی می کردند. این نظریه خودش محل تحلیل است، زیرا دارای تضاد کلامی است. زیرا خورشید متحرک است و ثابت نیست. خداقل 7حرکت دارد. حرکت با منظومه شمسی و کهکشان! و حرکت اتمی و مولکولی و تابشی و غیره. پس اگر کسی خورشید را ثابت فرض کند هم، اشتباه کرده است. علاوه براینکه از زمان یونان قدیم! خط استوا را محاسبه کردند. پس میدانستند که زمین کروی است، و خط استوا مانند کمربندی به دور ان است. البته بعد ها دانشمندان ایرانی، دقیق تر حساب کردند که هنوز هم همان مقدار است. این دانشمندان حتی گردش زمین به دور خورشید را حساب کرده، تقویم جلالی را نوشتند. که تا چندین هزار سال بعد هم معتبر است. سال کبیسه از نظریات آنها است. معنی اش این است که هرسال شمسی 365روز و 5ساعت و خورده ای است. این خورده ها در 4سال یک روز می شود، که به سال کبیسه 366روزه معروف است. سال میلادی این را ندارد و یا سال قمری یازده روز هم کمتر است. علاوه برعلوم سخت مانند نجوم، ریاضیات و فیزیک و شیمی که: از قدیم بوده (مانند چهار عمل اصلی)در علوم انسانی هم، به همین شکل است. آنها در روابط بین الملل فقط آمریکا را می شناسند! و بقیه کشورها را تابع آن می دانند، چون در 50سال اخیر اینطوری بوده! ولی پژوهش واقعی نشان می دهد که قبلا هم، اینطور نبوده الان هم نیست، و در اینده هم نخواهد بود. یعنی یکجانبه گرایی ی آمریکا واقعیت ندارد، بلکه بیشتر تبلیغات است. که غرب زده آنها را دامن می زنند، تا شرق را نابود کنند. باهر معیاری محاسبه شود، آمریکا در رده های اخر هست! ولی در تبلیغات اینها، رده اول. جمعیت امریکا، تولید ناخالص داخلی، مساحت یا نیروی انسانی و تکنولوژی، هیچکدام معیار برتری آمریکا نبوده و نیست. حتی در قدرت ی و نظامی، با اینکه یک پیروزی هم نداشته! تبلیغات می گوید در همه جا پیروز بوده است. ترامپ خودش اعتراف می کند 22تریلیون دلار، در خاورمیانه هزینه کرده ولی چیزی دستش نگرفته، اینها می گویند!  جهان و همه خاورمیانه حتی ایران در دست آمریکا است.

New Principles of Research

Research is not new, but since the beginning of history, human beings have begun to seek and question, and gradually, humans have come to new achievements, and even commercialized them. But unfortunately Westerners think: Research has begun 50 years ago when they opened their eyes to the world! They even think the world! It has just begun, and before that, everyone had been drunk. This cut of history is due to their alienation, their loss and their fascination with the destruction of the East. If the custom is that anyone starts his own history, then the Islamic Revolution must start his own! Deny everything before it! But we see that was not the case, but attention was paid to the times before and even to the origin and the resurrection. So one of the most important foundations in modern science and research is understanding that everything has a source, which is separate from us! Perhaps, on the contrary, we are the result of that origin. Therefore, no matter should be cut, or cross-examined. The law of physics also says: There is no independent phenomenon in the universe. And everything is in the action and reaction of other phenomena. In addition to its origin, it also has a resurrection. And whatever we say or do, is the present or something between origin and resurrection. An example of Galileo's theory can be put forward! They say that Galileo was the first and only person to: prove that the earth orbited the sun or that it was globular! And before that, they saw the earth as flat, and the sun was moving. This theory itself is the site of analysis because it has theological contradiction. Because the sun is moving and not constant. It has at least 7 moves. Move with the solar system and the galaxy! And atomic, molecular, radiant, and so on . so it's wrong if one assumes the sun is constant. In addition to ancient Greece! Calculated the equator. So they knew the Earth was spherical, and the equator was like a belt around it. Later, however, Iranian scientists calculated more accurately, which is still the same value. They even calculated the Earth's orbit around the sun, writing the Jalali calendar. Which is valid for thousands of years. Leap year is one of their theories. It means that Solar is eaten 365 days, 5 hours and every year. They are eaten once every 4 years, known as the 366-day leap year. This year does not have this or the lunar year is 11 days or less. In addition to the hard science, such as astronomy, mathematics and physics and chemistry: It has long been (as in the four main operations) in the humanities. They only know America in international relations! And the rest of the world is subjected to it, because it's been like this for the last 50 years! But real research shows that it hasn't been before, and it won't be in the future. That is, American political unilateralism is not a reality, but rather propaganda. That the West is pushing them to destroy the East. By any measure, America is at the bottom of the list! But in their propaganda, first. America's population, GDP, area or manpower and technology have not been and are not any criteria for American superiority. Even in political and military power, though not a victory! Advertising says it has been everywhere. Trump himself admits to have spent $ 22 trillion in the Middle East but has not done anything, they say! The world and the entire Middle East, even Iran, is in the hands of the United States.

ادامه مطلب


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: that ,they ,even ,آمریکا ,their ,بوده ,they even ,آمریکا نبوده ,before that ,leap year ,middle east ,برتری آمریکا نبوده ,معیار برتری آمریکا ,هیچکدام معیار برتری ,تکنولوژی، هی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

TeHrAnI شرکت نظافتی رسام پاک آموزش جامع کسب درآمد از اینترنت حفاظ رودیواری روستای بکاول هیأت پوپک دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. حوزه علمیه امام صادق (علیه السلام ) قزوین قهوه گانودرما درمان